ALGEMENE VOORWAARDEN van Tinydots.nl

 

I. Definities

1. Koper – een natuurlijke persoon, die goederen aanschaft voor persoonlijke doeleinden, niet verbonden met economische activiteiten, en die met de Verkoper een overeenkomst gesloten heeft onder deze algemene voorwaarden betreffende het aanbod van webwinkel tinydots.nl

2. Pools Burgerlijk Wetboek [Kodeks Cywilny] – de wet van 23 april 1964 (Pools Staatsblad [Dz. U.] van 1964, Nr. 16, pos. 93 inclusief latere wijzigingen.) hierna genoemd Burgerlijk Wetboek.

3. Verkoopvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) ‐ dit document betreffende de voorwaarden van de dienstverlening via webwinkel tinydots.nl

4. Webwinkel (Winkel, Website, Verkoper) – bevindt zich op de website met adres.  tinydots.nl met behulp waarvan de Koper de mogelijkheid heeft een bestelling te plaatsen;

5. Product – een in de webwinkel ter verkoop aangeboden product;

6. Verkoopovereenkomst – een verkoopovereenkomst betreffende goederen overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek gesloten tussen Tinydots Sp z o.o. en de Koper, gerealiseerd via de Webwinkel;

7. Poolse Consumentenwet – de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van consumenten (Staatsblad 2014, pos. 827);

8. Voorwaarden betreffende de verkoop op afstand – de Poolse wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening (Staatsblad 2002 nr. 144 pos. 1204., inclusief de latere wijzigingen);

9. Bestelling – de geselecteerde positie uitgekozen uit de producten weergegeven op de website van Verkoper aangegeven door de Koper bij het indienen van het verzoek.

II. Algemene bepalingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden definiëren de regels voor het gebruik van de Webwinkel tinydots.nl

2.2. Deze Algemene Voorwaarden bevatten de beginselen waarvan sprake in artikel 8 van de wet op de elektronische dienstverlening;

2.3. Verkoper.     Tinydots Sp z o.o., ul. Prądnicka 12, Krakau, Polen.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden bevatten in het bijzonder: 

 • de regels betreffende het plaatsen van een bestelling via de website van onze winkel;

 • de rechten en plichten van de partijen bij de overeenkomst volgend uit het afsluiten van een overeenkomst betreffende de verkoop op afstand via de webwinkel;

 

2.5. Technische voorwaarden en vereisten aan de apparatuur en het computersysteem noodzakelijk bij het plaatsen van een bestelling:

 

………………..

 

2.6. Om gebruik te kunnen maken van de webwinkel dient de koper zelf over een computer of eindapparaat met internettoegang te beschikken;

2.7. Verkoper heeft het recht om via de webwinkel een verkoopovereenkomst af te sluiten met personen ouder dan 18 jaar;

2.8. Koper kan op ieder moment toegang verkrijgen tot deze Algemene Voorwaarden via een link op de homepage tinydots.nl

2.9. De informatie over de producten op de site van de webwinkel, de beschrijvingen, de technische en operationele kenmerken alsmede de prijzen vormen een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van art. 71 Burgerlijk Wetboek;

2.10. De prijzen op de site tinydots.nl zijn verbindend vanaf het moment van ontvangst van de e-mail die de uiteindelijke bevestiging van alle elementen van de bestelling of bestellingen bevat. De dan geldende prijs is niet onderhevig aan prijswijzigingen en onafhankelijk van prijswijzigingen van de geselecteerde producten in de winkel die zich voor kunnen doen na ontvangst door de Koper van de bovenvermelde elektronische bevestiging.

III. Verkoopvoorwaarden webwinkel

3.1 Om een bestelling te kunnen plaatsen dienen de Algemene Voorwaarden betreffende de verkoop van goederen geaccepteerd te worden alsmede dienen de persoonsgegevens middels het invullen van het bestelformulier verstrekt te worden;

3.2 Verkoper kan aan de Cliënt het recht gebruik te maken van de webwinkel ontzeggen en kan bovendien zijn toegang tot de voorraad of een deel van de voorraad van de webwinkel met onmiddellijk gevolg beperken in geval de Cliënt de Algemene Voorwaarden schendt en in het bijzonder wanneer de Cliënt:

- op het bestelformulier valse gegevens vermeld heeft, onjuiste of verouderde, misleidende of gegevens die inbreuk maken op de rechten van derden,

- middels de webwinkel de persoonlijkheidsrechten van derden geschonden heeft en in het bijzonder de persoonlijkheidsrechten van andere cliënten van de webwinkel,

- zich schuldig maakt aan andere gedragingen die door de Verkoper aangemerkt worden als zijnde gedragingen in strijd met de algemeen geldende rechtsbeginselen of met de algemene beginselen betreffende het gebruik van het internet of gedragingen die de goede naam van de Verkoper aantasten 

3.3 Een persoon aan wie het recht gebruik te maken van de webwinkel ontzegd is kan, zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper, geen nieuwe bestelling plaatsen 

3.4 Om de veiligheid bij het verzenden van communicatie en gegevens in verband met de via de site geleverde diensten te verzekeren maakt de webwinkel gebruik van technische en organisatorische maatregelen die passen bij de hoogte van het veiligheidsrisico verbonden aan de geleverde diensten, in het bijzonder maatregelen die het door onbevoegden onderscheppen en aanpassen van persoonsgegevens verzonden via internet voorkomen; 

3.5 De Koper heeft in het bijzonder de plicht:

- geen gegevens te verstrekken of door te geven indien dit door wettelijke voorschriften verboden is, zoals inhoud die het gebruik van geweld propageert, lasterlijk is of de persoonlijkheids- of andere rechten van derden schendt, 

- gebruik te maken van de webwinkel op een wijze die het functioneren ervan niet schaadt, in het bijzonder middels bepaalde software of apparatuur, 

- geen handelingen te verrichten zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde handelsinformatie (spam) in het kader van de webwinkel,

- gebruik te maken van de webwinkel op een wijze die niet belastend is voor andere gebruikers of voor de Verkoper ,

- alleen gebruik te maken van de in het kader van de webwinkel geplaatste inhoud voor zijn eigen persoonlijke gebruik,

- gebruik te maken van de webwinkel op een wijze overeenkomstig de op het grondgebied van de Republiek Polen geldende wettelijke voorschriften, de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de algemene beginselen betreffende het gebruik van het internet. 

- alvorens een product in gebruik te nemen alle noodzakelijke kenmerken (formaat, hoeveelheid, grafische kwaliteit) van het product te controleren en de instructie en de montage regels (het lijmen), die beschikbaar zijn op de website en die zich bovendien verplicht in de verpakking bevinden, te lezen.

De Koper dient de Verkoper direct te informeren betreffende alle gebreken alvorens het product in gebruik te nemen. In geval producten in gebruik genomen zijn heeft de Koper niet langer het recht claims betreffende de kwaliteit (gebreken) van het product bij de Verkoper in te dienen. Gebreken veroorzaakt door een onjuist gebruik tijdens de montage (het lijmen) vormen voor de Koper geen grond tot het indienen van een klacht bij de Verkoper;

3.6 De Webwinkel is op ieder moment beschikbaar voor de Kopers. Bestellingen worden 24 uur per dag van maandag tot en met zondag middels een bevestiging van de Verkoper geaccepteerd. Geplaatste bestellingen worden als de betaling op de rekening bijgeschreven is in behandeling genomen (bevestigd), uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na het voldoen van de betaling.

IV. Procedure betreffende het afsluiten van een koopovereenkomst

4.1 Om een koopovereenkomst via de webwinkel af te sluiten dient de Koper in te loggen op de website, een keuze te maken en de technische vervolgstappen te volgen overeenkomstig de instructies en informatie die aan de Koper getoond worden op de site;

4.2 Gedurende het plaatsen van de bestelling – tot het moment dat de knop „Bestelling met betalingsverplichting” wordt aangeklikt– heeft de koper de mogelijkheid de ingevoerde gegevens en de productselectie te wijzigen. Om dit te doen dient de Koper de getoonde berichten en informatie op de site te volgen;

4.3 Nadat de Koper, die gebruikmaakt van de webwinkel, alle noodzakelijke gegevens ingevoerd heeft wordt de bevestiging van de geplaatste bestelling weergegeven. 

De bevestiging van de geplaatste bestelling bevat de volgende informatie:

 • de naam van het bestelde Product,

 • de prijs van het Product en de service,

 • de bijkomende kosten (indien van toepassing),

 • de betalingswijze,

 • het bezorgadres.

 

4.4 Om een bestelling te plaatsen is het noodzakelijk de Algemene Voorwaarden te accepteren, de persoonsgegevens, gekenmerkt als verplicht, in te voeren en de knop „Bestelling met betalingsverplichting” aan te klikken;

4.5 De door de Koper geplaatste bestelling wordt beschouwd als een wilsverklaring tot het afsluiten en uitvoeren van een koopovereenkomst met de Verkoper overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden betreffende de verkoop op afstand;

4.6 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper een e-mail met de bevestiging van de bestelling, het nummer ervan en alle essentiële elementen van de bestelling;

4.7 De koopovereenkomst wordt als gesloten beschouwd op het moment dat de Koper de bovengenoemde bevestiging ontvangt.

 1. De koopovereenkomst wordt in het Pools gesloten.

4.9. De Kopers aanvaarden dat de site links bevat naar externe portals, sites en internet applicaties, die geen eigendom zijn van noch op andere wijze afhankelijk zijn van of gecontroleerd worden door de Verkoper.  De gebruikers accepteren dat de toegang tot de site mogelijk gemaakt kan worden met behulp van tools of diensten van derden. In alle gevallen is de verbinding met of het gebruik van middelen en faciliteiten van derden voor rekening en risico van de gebruiker. De Verkoper moedigt in dit geval de Koper aan kennis te nemen van de voorwaarden van de dienstverlening van dergelijke  derde partijen om de rechten en plichten van de Koper te bepalen.

 

V. Levering

5.1 Onze goederen verzenden we zowel binnen Polen als in het buitenland. De bezorgkosten van een levering buiten Polen kan ieder moment gecheckt worden bij de klantenservice: contact@tinydots.nl.

Het is niet mogelijk bestelde goederen persoonlijk af te halen in onze winkel.

5.2 De bezorging van de bestelde goederen wordt verzorgd door een professioneel koeriersbedrijf op het door de cliënt opgegeven adres. Verzending binnen Polen is gratis indien de waarde van de bestelling hoger is dan 200 Poolse zloty. Als de waarde van de bestelling lager is dan 200 Poolse zloty gelden de actuele koerierstarieven, zoals zij zichtbaar zullen zijn op de site ten tijde van het plaatsen van de bestelling.

5.3. De verwerking van de bestelling in de webwinkel bedraagt maximaal 7 werkdagen vanaf het moment dat de betaling bijgeschreven is op de rekening. Bij keuze van de optie betaling bij levering geldt de productietijd vanaf het moment van het plaatsen en bevestigen van de bestelling.

5.4. In geval de Koper gebreken constateert dient hij de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte 

te stellen middels een e-mail naar adres: contact@tinydots.nl.

 

VI. Prijzen en betaalwijze

6.1 De prijzen van de goederen worden vermeld in Poolse zloty en zijn inclusief alle componenten, waaronder BTW, douanerechten en alle andere mogelijke componenten;

6.2 De Koper kan gebruikmaken van de volgende betaalmethodes:

- creditcard,

- elektronische overschrijving,

- betalingsgateways beschikbaar op de website

6.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalmethodes te accepteren of te weigeren.

 

VII. Recht tot herroeping van de overeenkomst

 

7.1 tinydots.pl produceert op bestelling.

7.2 De Koper specificeert de karakteristieken – kiest een foto, het materiaal, het afdrukformaat en de eventuele afwerkingsopties.

7.3 Het door de Koper bestelde product (fotobehang, poster, sticker, afbeelding) is geconfigureerd op basis van een individuele en gedetailleerde bestelling, daarom ook is, overeenkomstig art. 38 lid 3 van de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van consumenten (Staatsblad 2014, pos. 827 inclusief de latere wijzigingen), het recht om een overeenkomst, afgesloten buiten de verkoopruimte van de ondernemer, te herroepen niet van toepassing.

Overeenkomstig de wet betreffende de rechten van consumenten kan een winkel de mogelijkheid tot gebruikmaking van het herroepingsrecht uitsluiten in geval het onderwerp van de overeenkomst een niet-geprefabriceerd artikel betreft, vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de consument of bestemd om te voldoen aan zijn geïndividualiseerde behoeften.

 

VIII. Klachten betreffende de goederen

 

8.1 .  De Verkoper is aansprakelijk jegens de cliënt, als consument in de zin van art. 22[1] Burgerlijk Wetboek, uit hoofde van de garantie voor gebreken voor zover bepaald in het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder in art. 556 alsmede art. 556[1]-556[3] Burgerlijk Wetboek;

8.2 Klachten voortvloeiend uit een schending van de door de wet of deze Algemene Voorwaarden gegarandeerde rechten van de cliënt dienen gericht te worden aan het volgende adres: contact@tinydots.nl. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld. Een klacht die niet binnen bovengenoemde termijn behandeld is, wordt geacht gegrond te zijn.

8.3 Bezwaren en opmerkingen nadat het fotobehang aangebracht is, worden niet in behandeling genomen.

IX. Klachten betreffende elektronisch geleverde diensten 

 

1.  9.1 De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de webwinkel voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers maar kan niet garanderen dat deze volledig vrij is van gebreken of defecten. In zoverre dwingendrechtelijke voorschriften het toelaten sluit de Verkoper zijn aansprakelijkheid voortkomend uit de garantieverplichtingen of anderszins uit als de aansprakelijkheid veroorzaakt wordt door onvolkomenheden van de website. Deze bepaling vindt geen toepassing bij gebruikers zijnde consumenten (deze bepaling geldt op het grondgebied van de Europese Unie).

 

9.2 De gebruiker dient onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de webwinkel onmiddellijk bij de Verkoper te melden; 

9.3 Onregelmatigheden in het functioneren van de webwinkel kunnen schriftelijk gemeld worden op het volgende adres: Tinydots, Prądnicka 12, 30-002 Krakau of per e-mail op adres: contact@tinydots.nl.

De Verkoper deelt mee dat, met het oog op de karakteristieken van het technologische proces, het uiteindelijk geproduceerde product enigszins af kan wijken van de bestelling, deze verschillen worden met name veroorzaakt door de technische kenmerken van het scherm of de geselecteerde weergave instellingen. In verband met het bovenstaande wijst de Verkoper erop dat de tolerantie betreffende het verschil tussen het gekochte product en de bestelling ongeveer 1% bedraagt. Voor zover het de kleurweergave betreft kan het verschil tussen het weergegeven product en het ontvangen product ongeveer 5% bedragen.

 

 1. De Verkoper deelt mee dat, als hetzelfde product besteld is middels twee of meer afzonderlijke bestellingen, de mogelijkheid bestaat dat er verschillen ontstaan overeenkomstig de tolerantie en kleurweergave waarvan sprake onder punt 9.4.

 

 1. Bovenstaande omstandigheden vormen geen grond voor een klacht. 

 

X. Auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht van de Verkoper

 

 1. De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle rechten op de website eigendom van de Verkoper zijn. Het gebruikmaken van die rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, is niet toegestaan anders dan (i) in het kader van de dienstverlening op de website alsmede (ii) overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de geldende wettelijke voorschriften.  

 2. De Website, haar afzonderlijke delen (waaronder grafische gebruikersinterfaces), de teksten (waaronder de Algemene Voorwaarden), navigatieoplossingen, de selectie en lay-out van de inhoud die op de website wordt getoond, de grafische elementen, compilaties en de ontwikkeling van het materiaal worden wettelijke beschermd, in het bijzonder via de bescherming van databanken, computerprogramma's en grafische of andere werken.

 3. Ook alle materialen die de Verkoper elektronisch bezorgt aan de Gebruikers, in het bijzonder via e-mail, zijn wettelijk beschermd. Het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, verzenden, herdrukken, sublicentiëren, creëren van een nieuw werk gebruikmakend van de materialen zonder de toestemming van de Verkoper is verboden en leidt tot het nemen van juridische stappen door de Verkoper.

 4. Het downloaden, gebruiken en verwerken van de inhoud van de Website, onder andere met behulp van internet bots of andere automatische systemen voor het downloaden van gegevens van de Website, is zonder toestemming van de Verkoper niet toegestaan en is een overtreding van de Algemene Voorwaarden.

 5. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor materiële schade van de Verkoper veroorzaakt door een gebruik van het eigendom van de Verkoper zonder zijn toestemming, in strijd met de Algemene Voorwaarden of met de geldende wettelijke voorschriften.

10.1 De in de Webwinkel aangeboden producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de Koper en derden niet toegestaan de goederen van de Verkoper (waaronder afbeeldingen, dia’s, foto’s), weergegeven op de site van de Webwinkel, te produceren, te verspreiden of te reproduceren. Het gebruikmaken van bovenstaande producten is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de Verkoper, die gegeven kan worden voor een specifiek doel en een bepaalde periode.

10.2 Alleen met toestemming van de Verkoper en onder zijn voorwaarden is het toegestaan grafisch materiaal, foto’s, dia’s, teksten, afbeeldingen enz. te publiceren.

10.3 Indien de Koper zijn eigen materialen aan de Verkoper zendt wordt aangenomen dat de Koper over het auteursrecht op deze materialen beschikt. De Verkoper behoudt zich het recht voor een schriftelijke bevestiging van het auteurschap te verlangen. Ingeval er geen bewijzen van het auteurschap voorgelegd worden kan de Verkoper de bestelling annuleren. 

10.4 Andere aangelegenheden, niet behandeld in dit hoofdstuk, zijn onderworpen aan de wet van 02.04.1994 betreffende het auteursrecht en de aanverwante rechten. 

XI. Slotbepalingen

11.1 De beslechting van eventuele geschillen tussen de Verkoper en de Koper, zijnde consument in de zin van art. 221 Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

11.2 De beslechting van eventuele geschillen tussen de Verkoper en de Koper, niet zijnde consument in de zin van art. 221 Burgerlijk Wetboek, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter overeenkomstig de vestigingsplaats van de Verkoper.

 

11.3 Het beleid van de Website betreffende de bescherming van de persoonsgegevens („Privacyverklaring”) is vervat in Bijvoegsel nr. 1 van de Algemene Voorwaarden en maakt er integraal deel van uit. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat de gebruiker ook akkoord met de wijze waarop de Verkoper de op de Website verstrekte persoonsgegevens behandelt. De verwerking van de gegevens, waaronder het delen ervan, vindt plaats op de voorwaarden en in de vorm zoals voorzien in de wet.

 1. De persoonsgegevens van de Koper worden alleen verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst of worden gedeeld met derden in geval van de omstandigheden beschreven in de Privacyverklaring.

 

11.4 De Webwinkel behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze Algemene Voorwaarden. Informatie betreffende wijzigingen wordt gepubliceerd op de website. Gebruikers die reeds een bestelling geplaatst hebben worden van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden op de hoogte gebracht middels een e-mail en hebben het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling te ontbinden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking na afloop van de opzeggingstermijn. Bestellingen, geplaatst voor het in werking treden van een wijziging, zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoals zij golden op het moment van plaatsen van de bestelling.