Het verwerken van gegevens van gebruikers Gegevens van gebruikers kunnen wij op verschillende manieren verkrijgen. De gegevens die wij op de site van bezoekers kunnen verzamelen bevatten:

Persoonsgegevens Persoonsgegevens, zoals de voor- en achternaam, het verzendadres het e-mailadres en telefoonnummer, de creditcardgegevens, demografische gegevens die je ons vrijwillig verstrekt tijdens de registratie op de Website of wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Website zoals een online chat of een discussieforum. Als gebruiker ben je niet verplicht ons welke gegevens dan ook te verstrekken, het weigeren gegevens te verstrekken kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van de website niet gebruikt kunnen worden. Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk bij het afsluiten van een overeenkomst alsmede ter vervulling van de op de administrateur rustende wettelijke verplichtingen. Indien deze gegevens niet verstrekt worden kunnen er geen diensten verleend worden. Eenieder van wie wij persoonsgegevens verwerken heeft recht van inzage in deze gegevens, op rectificatie van de gegevens en op de verwijdering ervan, alsmede het recht de verdere verwerking van de verzamelde gegevens te beperken of te weigeren. Indien de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw instemming dan kun je deze op elk moment intrekken. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als vastgesteld wordt dat Tiny Dots persoonsgegevens verwerkt, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een andere toepasselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2020. Tinydots (hierna ook "wij") respecteert de privacy van zijn gebruikers. 

Onderstaande privacyverklaring maakt duidelijk op welke wijze wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen wanneer jij onze website tinydots.nl, daaronder begrepen alle ermee verbonden of ermee verband houdende andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties (hierna: “de Website”), bezoekt. Tiny Dots verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het correct verlenen van de aangeboden diensten. Gelieve zorgvuldig kennis te nemen van onderstaand privacyverklaring. Gelieve de Website niet te bezoeken als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van onderstaande privacyverklaring. We behouden ons het recht voor onderstaande privacyverklaring op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Van alle wijzigingen word je op de hoogte gebracht middels een wijziging van de datum in de rubriek „voor het laatst gewijzigd” in deze privacyverklaring. Elke wijziging of aanpassing is, direct na publicatie van de aangepaste privacyverklaring op de Website, bindend en de gebruiker doet afstand van het recht op ontvangst van gespecificeerde mededelingen betreffende dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Tegelijkertijd informeren wij dat deze privacyverklaring de informatieverplichting vervult voortkomend uit art 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 2016 Nr. 119, blz. 1), verder te noemen de “AVG”.  

Wie beheert jouw persoonsgegevens? De beheerder van jouw persoonsgegevens is Tinydots sp. z o.o. met zetel te: Prądnicka 12, 30-002 Kraków, Polen, ingeschreven in het Handelsregister, Pools fiscaal nummer NIP 6772445248. Je kunt contact met ons opnemen via e-mailadres contact@tinydots.nl of schriftelijk op adres: Prądnicka 12, 30-002 Krakau, Polen. Binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden kunnen wij jouw gegevens doorgeven aan partijen buiten ons bedrijf. Deze externe partijen omvatten: - gelieerde ondernemingen, aan welke de persoonsgegevens overgedragen kunnen worden met als doel het realiseren van interne groepsprocessen waarbij de verwerking van gegevens door dienstverleners, die op grond van afzonderlijke overeenkomsten met ons bepaalde diensten verlenen die de verwerking van persoonsgegevens kunnen omvatten, alsmede bevestigde onderaannemers van deze dienstverleners – private of publieke entiteiten in zoverre wij wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens over te dragen.  

Afgeleide gegevens Gegevens die onze servers automatisch verzamelen bij een bezoek aan de Website, zoals het IP-adres, het browsertype, besturingssysteem, toegangstijd alsmede de onmiddellijk voor en na het bezoek aan de Website bezochte sites. Als je gebruik maakt van onze mobiele applicatie kunnen deze gegevens eveneens merk en type van jouw apparaat, het besturingssysteem, het telefoonnummer, het land en andere interacties met de applicatie en andere gebruikers via de serverlogbestanden omvatten. 

 Financiële gegevens Financiële gegevens, zoals de gegevens betreffende de betaalwijze (bijv. het nummer van de geldige creditcard, het type creditcard, de geldig tot datum), die we kunnen verzamelen bij het doen van een aankoop, het plaatsen van een bestelling, het retourneren of bij het stellen van een vraag over onze diensten op de Website. We bewaren slechts beperkte financiële gegevens. Echter worden alle financiële gegevens opgeslagen door de onderneming die onze financiële transacties verwerkt en om kennis te nemen van haar privacyverklaring en om een antwoord te krijgen op je vragen verwijzen we je rechtstreeks naar die onderneming.

 Machtigingen Facebook De Website kan standaard toegang krijgen tot de basisinformatie van een Facebook account, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, URL, profielfoto alsmede tot andere informatie die de gebruiker vrijwillig openbaar maakt. We kunnen ook verzoeken om toegang tot andere machtigingen verbonden aan een Facebook account, zoals bekenden, meldingen en dergelijke, in dat geval kan de gebruiker voor iedere afzonderlijke machtiging toestemming verlenen of juist weigeren toestemming te verlenen. Meer informatie betreffende de machtigingen op Facebook is te vinden op de pagina Machtigingen van Facebook.

 Mobiele apparaatgegevens Informatie betreffende het apparaat zoals, het mobiele apparaat-ID, het model, de producent alsmede informatie betreffende de locatie van het apparaat als een gebruiker inlogt op de Website vanaf een mobiel toestel. Informatie betreffende de geolocatie. We kunnen toegang of toestemming vragen om de informatie betreffende de locatie van je mobiele toestel te volgen, continu of gedurende de tijd dat je gebruikmaakt van onze applicatie met als doel het verlenen van locatieafhankelijke diensten. Als de gebruiker onze toegang of machtiging wil wijzigen dan kan hij dat doen via de instellingen van zijn toestel. De gegevens van de mobiele apparaten.  We kunnen informatie over het apparaat verzamelen (bijv. het mobiele apparaat-ID, het model en de producent), het besturingssysteem, gegevens betreffende de versie alsmede het IP-adres. Push notificaties. We kunnen je verzoeken push notificaties betreffende jouw account of applicatie te verzenden. Als je dergelijke meldingen niet wenst te ontvangen kun je ze uitzetten in de instellingen van je apparaat.

 Het gebruikmaken van de informatie betreffende de gebruiker Als we gedetailleerde gegevens over jou hebben kunnen we je een efficiënte, adequate en op jouw behoefte toegesneden service verlenen. In het bijzonder kunnen we gebruikmaken van de informatie die we over jou verzameld hebben via de Website om a: Loterijen, promoties en prijsvragen te beheren. b. Hulp aan de opsporingsautoriteiten te bieden en te reageren op rechterlijke oproepen. c. Anonieme statistische gegevens op te maken en te analyseren voor intern gebruik of voor derde partijen. d. Accounts op te maken en deze te beheren. e. Op de gebruikers gerichte reclame, waardebonnen, bulletins en andere informatie betreffende promoties en de Website te verzenden. f. Je e-mails betreffende jouw bestelling toe te sturen. g. Communicatie tussen de gebruikers mogelijk te maken. h. De aankopen, bestellingen, betalingen en andere transacties verbonden met de Website te realiseren. i. Een persoonlijk profiel van de gebruiker op te maken met als doel toekomstige bezoeken aan de Website te personaliseren.   j. De efficiëntie en de werking van de Website te verbeteren. k. Het gebruik en de trends te monitoren en te analyseren met als doel de gebruikerservaring van de Website te verbeteren. l. De gebruiker op de hoogte te brengen van updates van de Website. m. Je nieuwe producten, diensten en aanbevelingen aan te bieden. n. Andere zakelijke handelingen, afhankelijk van de behoefte, te verrichten. o. Onrechtmatige transacties en diefstal te voorkomen door monitoring en te beschermen tegen misdadige handelingen. p. Betalingen en retourzendingen te verwerken. r. Feedback over het gebruik van de Website te verkrijgen en om contact op te kunnen nemen met de gebruiker. s. Geschillen en problemen op te lossen. t. Vragen betreffende producten en klantenservice te beantwoorden. u. Je een nieuwsbrief toe te zenden. w. Om ondersteuning voor de Website te verzoeken.

 Het beschikbaar stellen van gebruikersgegevens In bepaalde situaties kunnen we de gegevens die we betreffende een gebruiker verzameld hebben beschikbaar stellen. Jouw gegevens kunnen op de volgende wijze beschikbaar gesteld worden: Overeenkomstig een juridisch voorschrift of om rechten te beschermen. Indien wij van mening zijn dat het beschikbaar stellen van de informatie over een gebruiker noodzakelijk is in antwoord op een gerechtelijk proces, voor een onderzoek naar of het herstel van een mogelijke overtreding van onze beginselen of ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van derden, kunnen wij de gegevens betreffende een gebruiker beschikbaar stellen op een wijze zoals toegestaan of vereist door het geldende recht, de geldende beginselen of voorschriften. Dit omvat het beschikbaar stellen van informatie aan andere ondernemingen met het doel deze te beschermen tegen oplichters en het kredietrisico te verminderen. Externe dienstverleners. We kunnen informatie betreffende een gebruiker beschikbaar stellen aan derde partijen, die voor ons of in onze naam diensten verlenen onder andere op het gebied van de transactieverwerking, analyse van gegevens, het verzenden van e-mails, hostingdiensten, klantenservice en marketingondersteuning. Marketing communicatie. Met jouw toestemming of anders met de mogelijkheid de toestemming in te trekken, kunnen wij jouw gegevens voor marketingdoeleinden beschikbaar stellen aan derde partijen, in zoverre de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Nieuwsbrief Als je in de toekomst niet langer e-mails wenst te ontvangen, volg dan de instructies die zich onderaan elk bericht bevinden. Partners  We kunnen informatie over onze gebruikers delen met aan ons gelieerde ondernemingen. Is dat het geval dan verlangen wij van deze ondernemingen dat zij zich aan onze privacyverklaring houden. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederbedrijf alsmede alle daarvan afhankelijke ondernemingen, partners in joint ventures of andere ondernemingen waarover wij de zeggenschap hebben of die gezamenlijk met ons gecontroleerd worden. Business partners We kunnen informatie over een gebruiker delen met onze business partners met als doel bepaalde producten, diensten en promoties voor de gebruiker te waarborgen. Contacten binnen sociale media Als een gebruiker inlogt op de Website [of onze mobiele applicatie] via een sociale media kanaal zullen zijn contacten op het sociale media platform zijn voor- en achternaam, zijn profielfoto en een beschrijving van zijn activiteit zien. Andere externe leveranciers We kunnen gegevens van de gebruiker delen met adverteerders en investeerders met als doel een algemene business analyse uit te voeren. Ook kunnen wij gegevens van gebruikers delen met derde partijen voor marketingdoeleinden, dit in overeenstemming met de wet.

 Verkoop en faillissement In het geval van een herstructurering, de gehele of gedeeltelijke verkoop van onze activa, een fusie of overname door een ander bedrijf kunnen we de informatie over de gebruikers overdragen aan het nieuwe bedrijf. Indien wij onze activiteiten beëindigen of ons faillissement aankondigen worden de gegevens van de gebruikers beschouwd als activa die overgedragen worden aan of overgenomen worden door een ander bedrijf. Je accepteert dat een dergelijke overdracht plaats kan vinden en dat de overnemende partij kan weigeren de door ons in deze privacyverklaring opgenomen verplichtingen te honoreren. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor handelingen van derden met wie de gebruiker persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens deelt en wij hebben niet de bevoegdheid de handelingen van derde partijen te sturen of te controleren. Als de gebruiker niet langer correspondentie, e-mails of andere berichten van derde partijen wenst te ontvangen dan dient hij zelf rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij.

 Cookies en webbakens Op onze Website en mobiele applicatie kunnen we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om de Website en mobiele applicatie aan je behoeften aan te passen en je gebruikservaring te verbeteren. We gebruiken cookies om de diensten, die je ziet op onze Website, te verwerken en te analyseren. Ze helpen de gebruiker alle diensten in de winkelwagen tijdens het doen van een bestelling te onthouden en ze slaan de voorkeuren van de gebruiker voor alle toekomstige bezoeken op. Je kunt ervoor kiezen dat je computer je iedere keer waarschuwt als er een cookie verzonden wordt of je kunt alle cookies blokkeren. Je doet dit in de instellingen van je browser. Iedere browser is weer anders, je zult dus in het help menu van je browser moeten nagaan hoe je de cookies correct kunt aanpassen. Als je de cookies blokkeert kan het zijn dat onze diensten niet goed functioneren op jouw browser maar je kunt nog altijd een bestelling plaatsen. Gedurende het gebruik van onze Website of mobiele applicatie worden er geen persoonsgegevens met behulp van trackingtechnologie verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat op de computer van een gebruiker. Gegevens van je bezoek aan onze website kunnen opgeslagen worden in cookies. Een meerderheid van de browsers is standaard ingesteld op acceptatie van de cookies. De gebruiker kan de cookies verwijderen of blokkeren maar je moet je realiseren dat dit de toegang tot de Website en de functionaliteit ervan kan beïnvloeden.                                                         

Internetreclame Bovendien kunnen wij gebruikmaken van software van derden om reclame op onze Website [en mobiele applicatie] weer te geven, een marketingcampagne via e-mail te implementeren en om andere interactieve marketinginitiatieven te beheren. Deze software van derde partijen kan gebruikmaken van cookies of soortgelijke technologieën om je online-ervaringen op onze Website te beheren en te optimaliseren. Analyse van de Website We kunnen eveneens samenwerken met geselecteerde externe leveranciers om het gebruik van trackingtechnologie en remarketing middels het gebruik van eerste en derde partij cookies op de Website mogelijk te maken om, onder andere, het gebruik van de Website door de bezoekers te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud vast te stellen en om de online activiteiten beter te begrijpen. Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst beschikbaar gesteld door Google Inc die gebruikmaakt van "cookies" (tekstbestanden) geplaatst op de computer van een bezoeker om een analyse mogelijk te maken van de manier waarop de bezoekers van de Website gebruikmaken. Door de website te bezoeken stem je in met het verzamelen en gebruiken van je gegevens door deze derde partijen. We raden je aan kennis te nemen van hun privacyverklaringen en rechtstreeks contact met hen op te nemen voor een antwoord op je vragen. We delen geen persoonsgegevens met deze externe leveranciers. Wij verzamelen en gebruiken alle analytische gegevens, samen met de analytische gegevens van andere gebruikers dusdanig dat het redelijkerwijs niet mogelijk is een individuele gebruiker te identificeren. Je kunt de tracking van Google Analytics uitschakelen door de volgende add-on toe te voegen aan je browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 Websites van derde partijen Op onze Website bieden wij geen producten of diensten aan van derde partijen. Bescherming persoonsgegevens van de gebruiker Om je persoonsgegevens te beschermen maken wij gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen. Alle vertrouwelijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt versleuteld en bevindt zich op een beveiligd netwerk. Alle transacties worden afgehandeld door een gateway-provider en worden niet opgeslagen noch verwerkt op onze servers. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personen die beschikken over bepaalde toegangsrechten en die verplicht zijn alle gegevens vertrouwelijk te behandelen. Als een gebruiker een bestelling plaatst, gegevens verzendt of toegang krijgt tot zijn gegevens passen we een breed scala van veiligheidsmaatregelen toe. 

 Het beleid betreffende kinderen We richten ons bewust niet op kinderen jonger dan 13 jaar en we richten ook geen marketing op hen. Mocht je wetenschap hebben over het door ons verzamelen van wat voor informatie dan ook van kinderen jonger dan 13 jaar neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder. 

Kenmerken anti-tracking De meeste internetbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen bezitten de Do-Not-Track ("DNT") functionaliteit of een optie bij de instellingen die aangezet kan worden om aan te geven dat de gebruiker niet wil dat de informatie over zijn activiteiten op het web  gevolgd en opgeslagen worden. Er is nog geen eenvormige technologische standaard vastgelegd voor de detectie en implementatie van DNT signalen en daarom geven wij momenteel geen gevolg aan DNT signalen of andere mechanismen die automatisch informatie doorgeven over jouw wens om online niet gevolgd te worden. Als er een standaard betreffende het online volgen vastgelegd wordt die wij in de toekomst toe zullen moeten passen, zullen we jou daarover informeren middels een gewijzigde versie van deze privacyverklaring. De meeste internetbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen bezitten de Do-Not-Track ("DNT") functionaliteit of een optie bij de instellingen die aangezet kan worden om aan te geven dat de gebruiker niet wil dat de informatie over zijn activiteiten op het web gevolgd en opgeslagen worden. Als een gebruiker in zijn browser het DNT signaal inschakelt dan zullen wij gevolg geven aan het DNT signaal van de browser.